چشم انداز:

                يکي از معتبرترين و شاخص‌ترين موسسات ملي(کشوري) در حوزه فرآيند استخدام، آموزش و بهسازي سرمايه انساني و توسعه مديريت در سازمان‌هاي دولتي و شرکت‌هاي خصوصي

ماموريت:

ارائه آموزش‌هاي نوين با هدف توانمندسازي و ارزيابي نيروي انساني با تکنولوژي‌هاي نوين

 

 

 

سوابق کاری ما (2)