مدل مفهومی مدیریت دانش دستگاه­های اجرایی

 

 بر طبق این مدل، چشم ­انداز و مأموریت مدیریت دانش به عنوان هسته اصلی در مرکز مدل قرار دارد و یک تصویر کلی از اقداماتی که در این حوزه انجام خواهد شد؛ ارائه می‌دهد.

  • ü  در این مدل  5 عنصر فناوری، سرمایه انسانی، ساختار و فرایندهای دانشی، فرهنگ دانشی، و رهبری به عنوان بستری تسهیل‌گر برای انجام فرایندهای دانشی مورد توجه قرار گرفته است.
  • ü     فرایندهای مدیریت دانش در این مدل شامل شناسایی و کشف دانش، خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، اشاعه و تسهیم دانش و در نهایت بکارگیری دانش است.
  • ü     نتایج مورد انتظار در این مدل مفهومی عبارتند از: یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیمی و در نهایت توسعه سازمانی.
  • ü     پیامدهای این مدل نیز عبارتند از: شفافیت و پاسخگویی، بهره‌وری، کیفیت خدمات و رضایت ارباب رجوع.
  • ü     لازم به ذکر است که در این مدل مدیریت دانش، موضوع ارزیابی به صورت مستمر و فراگیر مورد توجه دستگاه اجرایی قرار دارد.

سوابق کاری ما (2)