رديف

سازمان يا اداره كل

سال برگزاري

استان

1

اداره کل ثبت اسناد و املاک 

1385

گيلان

2

سازمان بازرگاني 

1385

گيلان

3

اداره کل حفاظت محيط زيست

1385

گيلان

4

سازمان صنايع و معادن

1385

خوزستان

5

اداره کل راه و ترابري

1385

گيلان

6

اداره کل راه و ترابري

1385

مازندران

7

اداره کل بيمه خدمات درماني 

1385

خوزستان

8

شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از بخش كشاورزي

1386

تهران

9

شرکت خدمات خط و ابنيه فني راه آهن

1386

کشوري

10

سازمان بازرگاني

1386

ايلام

11

اداره کل حفاظت محيط زيست

1386

كرمان

12

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1386

آذربايجان شرقي

13

اداره کل امور مالياتي

1386

کرمان

14

اداره کل امور مالياتي

1386

کهگيلويه و بويراحمد

15

استانداري 

1386

کرمان

16

استانداري

1386

قم

17

استانداري  

1386

کردستان

18

اداره کل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتی    

1386

کرمان

19

اداره کل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتی    

1386

يزد

20

سازمان صنايع و معادن

1386

گيلان

21

سازمان صنايع و معادن

1386

کردستان

22

اداره کل راه و ترابري

1386

اصفهان

23

اداره کل راه و ترابري

1386

چهار محال و بختياري

24

اداره کل راه و ترابري

1386

ايلام

25

اداره کل راه و ترابري

1386

همدان

26

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1386

چهار محال و بختياري

27

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1386

کردستان

28

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1386

چهار محال و بختياري

29

سازمان امور اقتصادی و دارايي

1386

كهگيلويه و بويراحمد

30

دانشگاه علوم پزشکي 

1386

آذربايجان شرقي

31

شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

1387

کشوری

32

سازمان خصوصي سازي کشور 

1387

كشوري

33

اداره کل ثبت اسناد و املاک 

1387

کردستان

34

اداره کل ثبت اسناد و املاک  

1387

قزوين

35

اداره كل ثبت اسناد و املاك 

1387

لرستان

36

اداره كل ثبت اسناد و املاك  

1387

گيلان

37

سازمان بازرگاني 

1387

کرمان

38

سازمان بازرگاني  

1387

ايلام

39

سازمان بازرگاني 

1387

كرمان

40

اداره کل حفاظت محيط زيست  

1387

همدان

41

استانداري

1387

کردستان

42

استانداری  

1387

ايلام

43

استانداری  

1387

قم

44

استانداری  

1387

سمنان

45

استانداري 

1387

لرستان

46

اداره کل زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی   

1387

کرمان

47

سازمان صنايع و معادن

1387

بوشهر

48

سازمان صنايع و معادن

1387

كهگيلويه و بويراحمد

49

اداره کل راه و ترابري

1387

اصفهان

50

اداره کل راه و ترابري

1387

گلستان

51

اداره کل راه و ترابري

1387

مازندران

52

اداره کل راه و ترابري

1387

کردستان

53

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

سيستان و بلوچستان

54

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

ايلام

55

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

کردستان

56

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

قم

57

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

اصفهان

58

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

قزوين

59

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

سمنان

60

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1387

ايلام

61

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

گيلان

62

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

خوزستان

63

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

خراسان جنوبي

64

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

قم

65

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

چهار محال و بختياری

66

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

کهگيلويه و بويراحمد

67

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

آذربايجان شرقي

68

سازمان مسکن و شهرسازی 

1387

مركزي

69

سازمان امور اقتصادی و دارايي

1387

كهگيلويه و بويراحمد

70

دانشگاه

1387

سيستان و بلوچستان

71

دانشگاه

1387

زابل

72

دانشگاه علوم پزشکي 

1387

گيلان

73

اداره کل نوسازي مدارس 

1387

كهگيلويه و بويراحمد

74

سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادی و فنی ايران

1388

كشوري

75

سازمان انتقال خون ايران 

1388

كشوري

76

وزارت تعاون

1388

كشوري

77

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری 

1388

کشوری

78

سازمان حفاظت محيط زيست 

1388

کشوری

79

اداره کل ثبت اسناد و املاک   

1388

مركزي

80

اداره کل ثبت اسناد و املاک  

1388

كردستان

81

اداره کل ثبت اسناد و املاک  

1388

ايلام

82

سازمان بازرگاني  

1388

مازندران

83

سازمان بازرگاني  

1388

كردستان

84

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1388

كرمانشاه

85

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1388

كرمان

86

اداره کل حفاظت محيط زيست

1388

سمنان

87

اداره كل حفاظت محيط زيست 

1388

چهارمحال

88

اداره كل حفاظت محيط زيست 

1388

كردستان

89

اداره كل حفاظت محيط زيست 

1388

مركزي

90

اداره كل حفاظت محيط زيست

1388

اردبيل

91

استانداری  

1388

قم

92

استانداري

1388

سمنان

93

استانداري

1388

چهارمحال و بختياري

94

اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي    

1388

كرمان

95

اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي    

1388

اصفهان

96

اداره كل گمرک

1388

ايلام

97

اداره كل گمرک

1388

بندرعباس

98

اداره كل گمرک

1388

قزوين

99

اداره كل گمرک

1388

خوزستان

100

اداره كل گمرک

1388

کرمانشاه

101

اداره كل گمرک

1388

خراسان رضوي

102

اداره كل گمرک

1388

سمنان

103

اداره كل گمرک

1388

گيلان

104

اداره كل گمرک

1388

بوشهر

105

اداره كل گمرک

1388

آذربايجان غربي

106

اداره كل گمرک

1388

آذربايجان شرقي

107

اداره كل گمرک

1388

اصفهان

108

اداره كل گمرک

1388

فارس

109

اداره كل گمرک

1388

كردستان

110

اداره کل راه و ترابري

1388

اصفهان

111

اداره کل راه و ترابري

1388

لرستان

112

اداره کل راه و ترابري

1388

خوزستان

113

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1388

مازندران

114

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1388

قم

115

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1388

اصفهان

116

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1388

خوزستان

117

سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري

1388

ايلام

118

سازمان مسکن و شهرسازی 

1388

كرمان

119

سازمان امور اقتصادی و دارايي

1388

كهگيلويه و بويراحمد

120

سازمان امور اقتصادی و دارايي

1388

کرمان

121

اداره كل گمرک 

1388

چهار محال و بختياري

122

اداره كل گمرک 

1388

زنجان

123

اداره كل گمرک 

1388

اردبيل

124

اداره كل گمرک 

1388

سيستان و بلوچستان

125

اداره كل گمرک 

1388

كرمان

126

دانشگاه

1388

زابل

127

دانشگاه علوم پزشکي 

1388

گيلان

128

اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی  

1388

بوشهر

129

اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی  

1388

كردستان

130

شركت تجهيزات ناوگان ريلي البرز نيرو

1389

كشوري

131

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

1389

كشوري

132

سازمان نوسازي  توسعه و تجهيز مدارس کشور

1389

كشوري

133

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور

1389

كشوري

134

پست بانک ايران

1389

کشوری

135

اداره کل ثبت اسناد و املاک  

1389

قزوين

136

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1389

آذربايجان شرقي

137

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1389

گلستان

138

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1389

فارس

139

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1389

قم

140

اداره کل حفاظت محيط زيست 

1389

بوشهر

141

اداره کل حفاظت محيط زيست

1389

كهگيلويه و بويراحمد

142

اداره کل زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی

1389

كهگيلويه و بويراحمد

143

سازمان صنايع و معادن

1389

كهگيلويه و بويراحمد

144

سازمان امور اقتصادی و دارايي

1389

كهگيلويه و بويراحمد

145

اداره كل گمرک 

1389

ساوه

146

اداره كل گمرک 

1389

نوشهر

147

اداره كل گمرک 

1389

قم

148

اداره كل گمرک 

1389

يزد

149

اداره كل گمرک 

1389

لرستان

150

اداره كل گمرک 

1389

مرکزی

151

اداره كل گمرک 

1389

كهگيلويه و بويراحمد

152

دانشگاه علوم پزشکي 

1389

گيلان

153

اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی  

1389

كهگيلويه و بويراحمد

154

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری

1389

كهگيلويه و بويراحمد

155

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

1389

كهگيلويه و بويراحمد

156

اداره کل اوقاف و امور خيريه

1389

كهگيلويه و بويراحمد

157

اداره کل هواشناسی

1389

كهگيلويه و بويراحمد

158

اداره کل ثبت احوال

1389

كهگيلويه و بويراحمد

159

استانداری

1390

قزوين

160

استانداری

1390

کرمانشاه

161

استانداری

1390

ايلام

162

قوه قضائيه (27 هزار نفر)

1390

در سطح ملي

163

استانداری ايلام

1390

دستگاههاي اجرايي استان

164

استانداری کردستان

1390

دستگاههاي اجرايي استان

165

استانداری گيلان

1390

دستگاههاي اجرايي استان

166

استانداری هرمزگان

1390

دستگاههاي اجرايي استان

167

استانداری گلستان

1390

دستگاههاي اجرايي استان

168

استانداری کرمانشاه

1390

دستگاههاي اجرايي استان

169

استانداری قزوين

1390

دستگاههاي اجرايي استان

170

استانداری چهارمحال و بختياری

1390

دستگاههاي اجرايي استان

171

استانداری خوزستان

1390

دستگاههاي اجرايي استان

172

استانداری کهگيلويه و بويراحمد

1390

دستگاههاي اجرايي استان

173

استانداری کردستان

1391

دستگاههاي اجرايي استان

174

وزارت كار

1391

20 استان کشور

175

استانداری مازندران(30 هزار نفر)

1391

22 دستگاه اجرايي

176

استانداري قزوين (8 هزار نفر)

1391

25 دستگاه اجرايي

177

اداره كل راه و شهرسازي

1392

خراسان شمالي

178

استانداري گيلان (15 هزار نفر)

1392

13 دستگاه اجرايي

179

ادارات استان آذربايجان غربي

1392

5 دستگاه اجرايي

180

آزمون داخلي ادارات استان قزوين

1392

5 دستگاه اجرايي

181

استانداري خراسان شمالي

1392

بجنورد

182

شهرداری های استان البرز

1393

البرز

183

شهرداری های استان گلستان

1393

گلستان

184

شهرداری های استان ایلام

1393

ايلام

185

شهرداری های استان یزد

1393

يزد

186

شهرداری های استان گیلان

1393

گيلان

187

شهرداری های استان مازندران

1393

مازندران

188

شهرداری های استان خراسان شمالی

1393

خراسان شمالی

189

شهرداری های استان خراسان رضوی

1393

خراسان رضوي

190

شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری

1393

چهارمحال و بختياري

191

شهرداری های استان همدان

1393

همدان

192

آتش نشانی استان چهار محال و بختیاری

1394

چهارمحال و بختياري

193

شهرداری های استان قزوین

1394

قزوين

194

شهرداری های استان گلستان

1394

گلستان

195

شهرداری های استان ایلام

1394

ايلام

196

آتش نشانی استان یزد

1394

يزد

197

آتش نشانهای استان گیلان

1394

گيلان

198

آتش نشانهای استان مازندران

1394

مازندران

199

آتش نشانهای خراسان شمالی

1394

خراسان شمالی

200

آتش نشان استان خراسان رضوی

1394

خراسان رضوي

201

نفت و گاز پاسارگاد

1394

اهواز

202

شهرداری‏های استان گلستان

1394

گرگان

203

شهرداری‏های استان قزوین

1394

قزوین

204

شهرداری‏های استان یزد

1394

يزد

205

شهرداری‏های استان گیلان

1394

رشت

206

شهرداری‏های استان مازندران

1394

ساری

207

شهرداری‏های استان خراسان شمالی

1394

بجنورد

208

شهرداری‏های استان خراسان رضوی

1394

مشهد

209

شهرداری‏های استان چهارمحال و بختیاری

1394

شهرکرد

210

شهرداری‏های استان همدان

1394

همدان

211

شهرداری‏های استان کردستان

1394

کردستان

212

شهرداری‏های استان کرمان

1394

کرمان

213

شهرداری‏های استان کرمانشاه

1394

کرمانشاه

214

شرکت فرودگاههای و ناوبری هوایی ایران

1395

تهران

 

 

 

سوابق کاری ما (2)