آزمونهاي شغلي و استخدامي:
1- مشاوره در زمينه تهيه آگهي هاي استخدامي در چهارچوب شرايط احراز رسته‌ها و رشته‌هاي شغلي متناسب با مجوز هاي استخدامي سازمانهاي دولتي
     2- طراحي و تدوين انواع آزمونهاي شغلي عمومي و اختصاصي استاندارد متناسب با شرايط احراز رسته هاو رشته هاي شغلي طرح طبقه بندي  مشاغل دولتي وطرح هاي طبقه
 
      بندي مشاغل خاص
4- طراحي انواع آزمونهاي سنجش و ارزيابي شايستگي‌هاي ورودي مورد نياز مشاغل بخشهاي غير دولتي
5- برگزاري و اجراي آزمونهاي شغلي و استخدامي به منظور انتخاب نيروهاي اصلح وشايسته مورد نياز در يك فضاي كاملاً رقابتي و عدالت محوري
6- تصحيح پاسخنامه‌هاي آزمون با استفاده از نرم افزار مكانيزه براساس عملكرد شركت كنندگان در آزمون به ترتيب اولويت‌ بدون دخالت عوامل انساني
7- تحليل نتايج آزمون استخدامي و ارايه گزارشهاي مختلف از ابعاد گوناگون‌ برحسب تقاضاي سازمانها
           8- تعيين روايي و پايايي آزمونهاي عمومي و اختصاصي از ابعاد مختلف و تعيين ضرايب دشواري، تمييز و دس‌پذيري سوالهاي آزمون
          9- ارايه مشاوره و راهنمايي‌هاي لازم جهت انتخاب نهايي افراد بر اساس ضوابط، مقررات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه هاي جذب و استخدام در  سازمانهاي دولتي
 
 

سوابق کاری ما (2)