طراحي سوالات و تکثیر دفترچه آزمون :

-      طراحي سوالات براساس مواد یا دروس آزمون عمومی و تخصصی

-      انتخاب اساتید واجد شرايط جهت طراحي سوالات

-      طراحی سوالات استاندارد شده براساس شرایط احراز آگهی استخدامی

-      بررسي شرایط فنی و ویرایشی و کنترل طراحی سوالات جهت تكثير

-      چاپ و تكثير دفترچه سوالات تخصصي و منگنه در محل قرنطینه

-      بسته بندي و پلمپ دفترچه ها براساس آمار حوزه ها، رشته های شغلی و جنیست

 

 

            

 

سوابق کاری ما (2)