نیازسنجی آموزشی
نام دوره آموزشی : نیازسنجی آموزشی نحوه برگزاری دوره آموزشی:...
فرآیند بازرسی
  نام دوره آموزشی : فرآیند بازرسی   نحوه برگزاری دوره...
روش های اطفاء حریق
نام دوره آموزشی : روش های اطفاء حریق نحوه برگزاری دوره آموزشی:...
برنامه ریزی در دستگاه های دولتی
نام دوره آموزشی : برنامه ریزی در دستگاه های دولتی نحوه برگزاری...
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی
نام دوره آموزشی : مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی...
گزارش نویسی در امور اداری
نام دوره آموزشی : گزارش نویسی در امور اداری نحوه برگزاری دوره...
سازماندهی(چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی)
نام دوره آموزشی : سازماندهی(چگونگی استقرار ساختارهای سازمانی)...
توجیهی بدو خدمت
نام دوره آموزشی : توجیهی بدو خدمت نحوه برگزاری دوره آموزشی: نیمه...

سوابق کاری ما (2)