آشنايي با سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت ( سامد)

You can download all products in following categories.

عنوان دوره : آشنايي با سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و دولت ( سامد)

ماهيت: تعالي معنوي

ميزان ساعت : 4

 

سوابق کاری ما (2)