اصول و فنون مذاکره بين المللي

You can download all products in following categories.

عنوان دوره : اصول و فنون مذاکره بين المللي

ماهيت: تعالي معنوي

ميزان ساعت : 6

 

سوابق کاری ما (2)