ارتباط مدير با مردم


عنوان دوره : ارتباط مدير با مردم

ماهيت: تعالي معنوي

ميزان ساعت : 4

 

سوابق کاری ما (2)