آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی آن

You can download all products in following categories.

عنوان دوره : آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی آن

نوع دوره : مشترک اداری

ميزان ساعت : 34ساعت

سوابق کاری ما (2)