آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران


عنوان دوره : آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران و چشم انداز

 

ميزان ساعت : 12ساعت

سوابق کاری ما (2)