اخلاق حرفه اي کارگزارهاي اسلامي

You can download all products in following categories.

عنوان دوره : اخلاق حرفه اي کارگزارهاي اسلامي مبتني بر آموزه هاي اسلامي در نظام اداري

ميزان ساعت : 12ساعت

سوابق کاری ما (2)