فرهنگ سازماني و ارتباطات مؤثر در سازمان


عنوان دوره : فرهنگ سازماني و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتني بر ارزشهاي اسلامي

ميزان ساعت : 12ساعت

سوابق کاری ما (2)